فرم پيشنهاد طرح مشترک پايان­ نامه دانشجویی/ طرح علمی تجاری

آمینه گستر همواره حامی محققین و نخبگان علمی و عملی کشور بوده و هست. بدین منظور جهت همکاری و حمایت شرکت داروسازی آمینه گستر در طرح های علمی و عملی فرم زیر را با دقت تکمیل نموده تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

thesis aminehgostar
  • نوع مسووليتنام و نام خانوادگيمرتبه علميمحل خدمت 
    لطفا اطلاعات مربوط به اساتید خود را به ترتیب استاد راهنما، استاد راهنمای دوم، استاد مشاور، استاد مشاور دوم تکمیل فرمایید.
  • نوع فعالیتتاریخ شروعتاریخ پایان 
  • نوع هزينهمشخصات مواد و وسایل مورد نیازمبلغ 
فهرست