cow pot 001

تعادل بین اسید و باز ترکیبات غذایی دام

مقدمه

ترکیبات اسید و باز جیره های غذایی دامها عمدتأ بر روی آنیون های کلر،گوگرد و کاتیون های پتاسیم و سدیم استوار است. اختلاف بین مواد آنیونی و کاتیونی خوراک ها[1]  در تعادل هموستازی بدن، وضعیت کلسیم  در مدت گوساله زایی و کاربرد عنصر معدنی اثرگذار است (NRC, 2001; Goff and Horst, 1997; Block, 1994)  و همچنین در مورد تأثیر آن  بر روی عملکرد گاوهای شیرده نیز آزمایشاتی انجام شده است (Beede, 2005; Hu and MurpHy, 2004).تعادل منفی بین آنیون و کاتیون خوراک در گاوهای نزدیک زایمان[2]  از بروز تب شیر[3] پیشگیری  می نماید و تعادل مثبت آن در افزایش شیر دامها مؤثر است.

آنيون ها، عناصري با بار منفي و كاتيون ها عناصري با بار مثبت هستند و هرگاه تعادل بين آنيون و كاتيون مثبت باشد محيط را قليايي و اگر اين تعادل منفي باشد محيط اسيدي مي شود. وجود محيط اسيدي در شكمبه باعث افزايش ذخيره كلسيم در استخوان شده و از بروز تب شير جلوگيري مي¬كند كه در چنين حالتي بهتر است از جيره غذايي كه باعث ايجاد محيط اسيدي در شكمبه مي شود استفاده كرد. وجود اين حالت از التهاب زخم جلوگيري كرده و باعث ايجاد تعادل در واكنش هاي متابوليكي نیز مي شود. از آنجايي كه گياهان سبز داراي مقادير بالايي از پتاسيم هستند بنابراين در تغذيه دام بايد محدود شوند.

اثرات  DCAD بر روی pH خون

 pHخون در محدوده بسيار كوچكي حفظ مي شود (pH خون گاو 31/7 تا 35/7 است) معمولاً pH هاي خارج از اين محدوده زندگي را به مخاطره مي اندازند. شرايط خيلي اسيدي يا خيلي بازي، شكل پروتئين هاي سلولي، به ويژه آن دسته كه در سطح سلول قرار دارند را تغيير مي¬دهد. اين شرايط بازي يا اسيدي، غشاي سلولي را تخريب كرده و جرياني از يونها و مايعات خارج سلولي به درون سلول اتفاق مي افتد که سلول متورم شده و در نهايت از بين خواهد رفت. تغييرات pH با شدت كمتر مي تواند فعاليت آنزيم هاي سلولي و ساختار گيرنده هاي هورموني را تحت تأثیر قرار دهد كه به نوبه خود در توليد حيوان و يا مقاومت به بيماري اثر می گذارد.

زير نظر گرفتنpH ادرار پس از تغذيه يك جيره اسيدي ساز:

جيره هايي كه DCAD آنها مثبت باشد جيره هاي كاتيوني (آلكالوژونيك) و جيره هايي كه DCAD آنها منفي باشد جيره هاي آنيوني (اسيدوژنيك) ناميده مي شوند.

مستقيم¬ترين و مفيدترين راهكار براي تثبيت آنیون ها و کاتیون ها در خون اندازه گیری PHادرار است. ميانگينpHادرار در گروهي از گاوهاي خشك قبل از زايمان بايد بين 5/5 تا 5/6 باشد، به شرطي كه آنيون ها به مقدار صحيح تغذيه شده و جيره به طرز صحيحي تنظيم و در اختيار حيوان قرار گيرد. چگونگي توليد اسيدوز خفيف بوسيله نمكهاي آنيوني بدين صورت مي باشد كه وقتي آنيونها جذب خون مي شوند براي خنثي شدن بار يوني بطور سيستميك غلظت یون +H مثبت افزايش مي يابد و اسيدوز متابوليك رخ مي دهد.

نكته مهم : اين است كه گاوهاي خشكي كه بوسيله نمكهاي آنيوني تغذيه مي شوند نيازهاي كلسيمي آنها افزايش مي يابد زيرا مقدار زيادي از كلسيم از طريق ادرار از دست مي رود و حيوان بايد روزانه 100 تا 150 گرم كلسيم مصرف نمايد، در صورتي كه در حالت عادي يك گاو آبستن 630 كيلويي روزانه احتياج به 40 گرم كلسيم روزانه دارد.

بررسی فرمول های محاسبه DCAD بر حسب میلی اکی والان در کیلوگرم جیره(mEq/kg):

در تغذيه گاوهاي شيري فرمولاسيون جيره آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از موارد مهم در تهیه فرمول غذایی تعادل بین آنیون و کاتیون مواد خوراکی می باشد. این فاکتور كه برحسب ميلي اكي والان محاسبه مي شود براي آن فرمولهاي مختلفي در نظر گرفته شده است:

 1. (Na + K) – (Cl + S)
 2. (Na + K) – Cl
 3. (Na + K + Ca + Mg) – (Cl + S + P)
 4. (Na + K + 0.38Ca + 0.3Mg) – (Cl + 0.65 + 0.5P)

فرمول شماره يك كاربرد وسيع تري دارد و در حال حاضر براي پيشگويي تأثیر جيره روي وضعيت اسيد و باز خون مناسب تر است.

توجه:  بسته به مقدار پتاسيم جيره (كه به شدت متغيّر است) ممكن است با افزودن آنيون ها به جيره DCAD را به سطحي  رساند كه براي كاهش هيپوكلسيمي كافي باشد. بسياري از جيره هاي بر پايه علوفه داراي DCAD حدود 150+ تا 350+ میلی اکی والان در کیلوگرم جیره هستند.معمولاً اين طور احساس مي شود كه DCAD را بايستي به صفر يا كمتر رسانيد تا بر عدم وقوع تب شير اثر كند. نمكهاي آنيوني نقش خود را ايفا كرده و باعث كاهش PH خون و اسيدوز متابوليكي خفيف مي شوند تا سطح كلسيم خون دستخوش تغييرات زيادي نشود و حيوان دچار هيپوكلسيمي و پس از مدتي تب شير نشود. همچنين استفاده از نمكهاي آنيوني موجب افزايش توليد شير و افزايش راندمان توليدمثلي مي گردد.

DCAD توصیه شده:

در موفقيت آميزترين آزمايش ها، DCAD بين 100- تا 200-  ميلي اكي والان در كيلوگرم جيره بود. تحقيقات آزمايشگاهها بيان مي كند كه DCAD بين 50- تا 100- ميلي اكي والان در كيلوگرم جيره براي ممانعت از تب شير مطلوب است.

مقدار توصیه شده DCAD  در گاوهای شیری(NRC,2001):

1- گاو شیرده  (20+ تا 40+  میلی اکی والان گرم در کیلوگرم جیره).

2- گاوخشک (10- تا 15- میلی اکی والان گرم در کیلوگرم جیره).

3- گاو معمولی (30 تا 43 میلی اکی والان گرم در کیلوگرم جیره).

4- گوساله پرواری (30  میلی اکی والان گرم در کیلوگرم جیره).

* جیره های اسیدی (DCAD منفی تر) سبب انتقال(MOBILITY) و رهاسازی بیشتر کلسیم از استخوان ها، افزایش متابولیت های ویتامین D و فعالیت هورمون پاراتیروئید می شوند، مناسب ترند(مخصوصأ در گاوهای خشک).

بين نمك هاي آنيوني رايج، در حال حاضر سولفات منيزيم خوش خوراك¬ترين و كلريد كلسيم بدخوراك ترين است. ظاهراً سولفات ها در خوش خوراكي از كلريدها برتر هستند، با اين وجود توانايي ضعيف اسيدي كردن جيره به وسيله سولفات ها، استفاده از آنها را به شدت محدود مي كند. همچنين جهت اجتناب از فراتر رفتن حداكثر سطوح قابل تحمّل گوگرد در جيره، دقت زيادي لازم است.

فرمول(1):

DCAD= (Na+ + K+) – (Cl- + S-)

فرمول فوق کاربرد وسيعتري دارد و در حال حاضر براي پيشگويي تأثیر جيره روي وضعيت اسيد و باز خون مناسب تر است ولي محدوديتهايي كه دارد عبارتند از:

الف- سهم كاتيونها و آنيونهاي ديگر مانند 4P،Mg و Ca كه ممكن است روي تعادل اسيد- باز تأثیر داشته باشند ناديده گرفته مي شود.

ب- اين فرمول سهم Cl منفي و 2-(4So)  را در اسيدي كردن خون به يك نسبت مي داند ولي با اين وجود Cl منفي بيشتر از 2-(4So)جذب مي شود و بنابراين Cl در اسيدي كردن خون مؤثرتر است.

فرمول دو و سه نيز تقريباً مانند فرمول يك مي باشد.

فرمول چهارم

آنيون هاي اصلي جيره كه بر پايه ميانگين جذب براي هر كدام در گاو بدست ‌آمده را منظور مي كند كه فرض بر اين گرفته شده كه Na , Cl و K با راندمان 100% جذب مي شوند. در اين فرمول يك اكي والان كلر موجب تغييرات بيشتري در pH خون نسبت به 2-(4So)مي شود، همچنين اين فرمول بسيار مناسب است براي اينكه بدانيم چرا يك نمك مانند 2CaCl يك عامل مؤثر اسيدي كننده است ولي NaCl تأثیر بسيار كمي دارد يا اينكه تأثیر زیادی بر روي تغييرات اسيد – باز خون ندارد.

مثالي براي محاسبه DCAD :

در فرمول يك DCAD را مي توان به طريق زير تعيين كرد :

DCAD (meq/kgDM)=(%Na/0.0023 + %K/0.0039) – (%Cl/0.0035 + %S/0.00166)

بطور مثال اگر جيره اي حاوي 15/0% سديم، 3/1% پتاسيم،7/0% كلر و 4/0% گوگرد باشد DCAD جيره خوراکی به مقدار تقریبی ذیل 45/51- (meq/kg  DM) محاسبه می¬گردد.

منابع:

 1. Beede, D. K. 2005. Formulation of rations with optimal captions and anions (DCAD) for lactation. Proc. Tri-State Dairy Nutr. Conf., pp. 93-112.
 2. Block, E. 1994. Manipulation of dietary caution-anion difference on nutritionally related production diseases, productivity, and metabolic responses of dairy cows. J. Dairy Sci. 77:1437-1450.
 3. Block. E. 1984. Manipulation dietary anions and cat ions for prepartum daily cows to reduce incidence of milk fever. J. Dairy Sci. 67:2939.
 4. Goff, J. P., and R. L. Horst. 1997. Effects of the addition of potassium or sodium, but not calcium, to prepartum rations on milk fever in dairy cows. J. Dairy Sci. 80:176-186.
 5. Hu, W., and M. R. MurpHy. 2004. Dietary cation-anion difference effects on performance and acid-base status of lactating dairy cows: A meta-analysis. J. Dairy Sci. 87:2222-2229.
 6. National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC.
 7. Ø  Jim Linn and Mary Raeth-Knight,  2007.  Dietary  cation-anion difference update. Published in Dairy Star June.(http://www.extension.umn.edu/agriculture/dairy/feed-and-nutrition/dietary-cation-anion-difference-update/).
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pocket
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

مطالب مرتبط

salmon

اهمیت ویتامین C در تغذیه آبزیان

اطلاعات بیشتر
Cat photo

ترکيب ال کارنيتين طبيعی در غذای گربه

ترکيب ال کارنيتين طبيعی در غذای گربه مطالعاتي که بر روي گربه هاي ماده صورت پذيرفته است نشان داده است که ال کارنيتين باعث افزايش …

اطلاعات بیشتر
Dog Lcarthenine

ترکیب ال-کارنیتین طبیعی در غذای سگ

ترکیب ال-کارنیتین طبیعی در غذای سگ بخش اول: غذاهای متنوعی حاوی ترکیبات ال-کارنیتین برای گربه ها، ساخته شده است. همچنین فرمول های غذایی متفاوتی برای …

اطلاعات بیشتر
Pigeons-article-photo-1

استرس گرمایی در کبوتران

استرس گرمایی در کبوتران استرس گرمایی در کبوتر منجر به افزایش تعداد تنفس، افزایش pH خون (آلکالوز)، چاقی، افزایش دفع الکترولیت های خون از قبیل …

اطلاعات بیشتر
cow pot 001

تعادل بین اسید و باز ترکیبات غذایی دام

تعادل بین اسید و باز ترکیبات غذایی دام مقدمه ترکیبات اسید و باز جیره های غذایی دامها عمدتأ بر روی آنیون های کلر،گوگرد و کاتیون …

اطلاعات بیشتر
cat post 001

ترکيب ال کارنيتين طبيعی در غذای گربه

ترکيب ال کارنيتين طبيعی در غذای گربه مطالعاتي که بر روي گربه هاي ماده صورت پذيرفته است نشان داده است که ال کارنيتين باعث افزايش …

اطلاعات بیشتر
فهرست