نام ژنریک :

(B.Complex)

شکل دارویی :

Gel - Paste

گونه هدف :

کره اسب، مادیان، نریان، اسب های مسابقه و زیبایی

بسته بندی :

گاواژ 60 سی سی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design