نام ژنریک :

تیل مایکوزین 25%

شکل دارویی :

محجلول خوراکی

گونه هدف :

طیور ، سایر ماکیان ، پرندگان زینتی 

بسته بندی :

بطری 60سی سی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design