شکل دارویی :

 پریمیکس

گونه هدف :

شترمرغ(آغازین - رشد - تولید) 

بسته بندی :

کیسه 25 کیلویی و کیسه 10 کیلویی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design