شکل دارویی :

  پریمیکس

گونه هدف :

گوشتی - مادر (آغازیان - رشد - تولید )

بسته بندی :

کیسه 25 کیلویی و کیسه 10 کیلویی

Copyright © 2010 - 2019 by www.AminehGostar.com, All Rights Reserved
 Designed & Powered by Raham Design